Allmänna villkor

Ange undertext här

Allmänna villkor

Giltigt från 2024-01-01

1 § Hyresavtal

Hyresavtalet består av följande delar:

 1. "Hyresavtal Mittsverigebanan" som signeras, skannas och laddas upp i steg 2
 2. Godkännande av hyresavtalets allmänna villkor, bilagor etc. via Online-tjänster, Godkännande hyresavtal genom att klicka här
  När dessa två moment är utförda är bokningen reserverad och godkänd. Notera att punkten 2 måste vara gjord senast 10 dagar efter det att hyresavtalet skickats ut för påskrift. Om bokningen är gjord med mindre än 10 dagar till hyresperioden skall det ske omgående.

2 § Lokaler och anläggningar

Följande lokaler på Motorparken disponeras av Hyresgästen under avtalsperioden utan extra kostnad:

 • Sjukstuga
 • Toaletter

Följande lokaler på Motorparken disponeras av Hyresgästen under avtalsperioden mot extra kostnad:

 • Racekontroll
 • Takterrass
 • Matsal
 • Konferensrum
 • Sekretariat

Följande anläggningar på Motorparken disponeras (beroende på vad som bokats) av Hyresgästen under avtalsperioden:

 • Racing (banracing, roadracing)
 • Gokartbanor
 • Driftingslingor

3 § Användning av lokaler och anläggningar

 1. Andrahandsuthyrning, helt eller delvis, av lokaler och/eller anläggning utan skriftligt medgivande från Hyresvärden är inte tillåtet.
 2. Hyresgästen får använda lokaler och anläggningar enligt vad som överenskommits i Hyresavtalet.
 3. Anläggningen får användas för friåkning, träning, tävling och trafikutbildning i enlighet med aktuella banlicenser och den verksamhet som uppgetts vid bokningen.
 4. Drifting är generellt inte tillåten om inte så specifikt överenskommits vid bokningen.
 5. Det är Hyresgästens ansvar att försäkra sig om att Hyresvärden och anläggningen har de nödvändiga godkännanden som krävs för det Hyresgästen skall använda anläggningen till.
 6. Eventuell arrangörsreklam får endast sättas upp på anvisad plats och förutsatt att ingen annan reklam på anläggningen skyms, någon åverkan görs, inte utgör en fara för publik, tävlande eller funktionärer samt att den nedmonteras efter aktuellt arrangemang.
 7. Hyresgästen eller någon av dennes samarbetspartner äger inte rätt att bedriva försäljning på anläggningen utan Hyresvärdens skriftliga tillstånd.
 8. För bokning av kiosk, grill, catering etc. kontakta Jenny på bilgalningen@redblock.se

4 § Publika och kommersiella arrangemang

 1. Hyresgästen äger rätt att debitera inträde eller inhämta annan ersättningar från tredje part så som utövare och publik.
 2. Hyresvärden har rätt att ta ut en extra avgift, fast eller rörlig efter överenskommelse.
 3. Hyresvärden förbehåller sig rätten att debitera kostnader som uppkommer gällande förbrukning av el, vatten, tömning av avloppstank mm. 
 4. Hyresgästen skall försäkra sig om att nödvändiga tillstånd för arrangemang för allmänheten inhämtas av berörda myndigheter och tillståndsgivare.

5 § Hyrestid och kostnad

 1. Bokning kan ske dag (7:00-12:00 och/eller 12:00-17:00) och/eller kväll (17:00-22:00)
 2. Tillåten tid för körning på banan är 08:00-22:00, bankörning får under inga omständigheter ske innan eller efter dessa klockslag.
 3. Kostnad och tider för Hyresgästens bokning framgår av Hyresavtalet
 4. Om Hyresgästen inte lämnat anläggningen efter hyresperiodens utgång har hyresvärden rätt att debitera extratid enligt den för stunden gällande prislistan.
 5. Hyresvärden förbehåller sig rätten att ta ut en deposition vid avtalsskrivning.
 6. Inhyrda tjänster debiteras separat.

6 § Boende och övernattning

 1. Övernattning på området får endast ske efter överenskommelse med Hyresvärden.
 2. Hyresvärden förbehåller sig rätten att debitera för uppställning/övernattning, el etc.
 3. Vid ev. boende på anläggningen skall MSBs rekommendationer gällande avstånd mellan bilar, husvagnar, husbilar, tält etc. följas i största möjliga mån. Dessa finns att läsa här 

7 § Hyresvärdens ansvar

 1. Att tillse att samtliga lokaler och anläggningar som skall hyras ut är besiktigade och i funktionsdugligt skick innan tillträdet
 2. Att anläggning och lokaler kan utnyttjas på avsett vis. Kan anläggningarna inte nyttjas vid hyrestillfället enligt punkten ovan är Hyresvärden skyldig att ersätta Hyresgästens skada genom reducerad hyra. Hyresvärden kan dock inte hållas ekonomiskt ansvarig för ett belopp högre än den aktuella hyreskostnaden om inte lag så tvingar Hyresvärden. Hyresvärden är ej heller skyldig att ersätta Hyresgästens skada p.g.a. omständighet som låg utanför Hyresvärdens kontroll (ex. väderför­hållanden) och som Hyresvärden ej heller rimligen hade kunnat förutse eller förhindra.
 3. Att vid tillträdet låsa upp anläggningen och till hyrda lokaler.
 4. Att om annat inte överenskommits gemensamt med Hyresgästen göra en förbesiktning av hyrda lokaler och anläggning. Om inte Hyresgästen anlänt inom 30 minuter efter hyresperiodens början har Hyresvärden rätt att själv utföra förbesiktning och Hyresgästen kan inte åberopa kompensation för något som borde upptäckts vid besiktningen.
 5. Att om annat inte överenskommits gemensamt med Hyresgästen göra en slutbesiktning av hyrda lokaler och anläggning.
 6. Tillse att vattentankar för brandbekämpning är fulla (1000 liter) och pumpen i fungerande skick.

8 § Hyresgästens ansvar

 1. Att kraven i Polisens Författningssamling RPSFS 2009:09, FAP512-1 samt Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring uppfylls och att eventuella nödvändiga åtgärder enligt dessa vidtas
 2. Att krav på allmän ordning, miljö, besiktning, buller m.m. iakttas för verksamheten, material och fordon under hyresperioden
 3. Att Miljöbilagan fylls i korrekt och lämnas till Hyresvärden senast vid tillträde av anläggningen
 4. Att Bullermätning löpande görs enligt Miljöbilagan samt inrapporteras via Online-tjänster till Hyresvärden senast dagen efter avslutad hyresperiod 
 5. Att eventuella överträdelser mot villkoren i Miljöbilagan omedelbart åtgärdas och inrapporteras via Online-tjänster till Hyresvärden senast dagen efter avslutad hyresperiod
 6. Att alla nödvändiga tillstånd från myndigheter, m.m. som kan krävas för den verksamhet som avses bedrivas under hyresperioden inhämtas. Särskild gäller detta vid vissa former av tävlingar och/eller publika event där tillstånd från polis, brandkår, idrottsförbund etc. kan vara nödvändigt.
 7. Att lokaler och anläggningar som hyrs återställs till sitt ursprungliga skick innan hyresperioden är slut. 
 8. Att banan vid behov sopas innan hyresperiodens slut. Kan detta inte ombesörjas av Hyresgästen utförs detta av Hyresvärden mot löpande räkning enligt aktuell prislista. 
 9. Att banan endast används på det sätt som tillstånden medger: Körning motsols, förändringar av banlayout så som chikaner, barriärer etc. är inte tillåtet utan skriftlig överenskommelse med Hyresvärden innan tillträde
 10. Att vid behov omedelbart påkalla utryckning från räddningstjänst el. dylikt (112). Till detta måste egen telefon användas.
 11. Att Hyresvärden hålls skadelös och utan ansvar vid skada såsom brand, olycksfall eller annan händelse som skadar materiel eller orsakar kroppslig skada på deltagare, funktionär, åskådare, publik eller annan person, fordon eller materiel.
 12. Att väl vårda lokaler och anläggningar etc. med vad därtill hör samt ersätta ev. skada och förluster som uppkommer under dennes nyttjande av dessa inklusive materiel och inventarier som finns i lokaler eller på anläggningar.
 13. Att sanering utförs vid behov. Vid bristfällig sanering förbehåller sig Hyresvärden rätten att utföra nödvändiga åtgärder på Hyresgästens bekostnad och dessa debiteras som ej avtalade tjänster samt extratid om åtgärderna resulterat i förlorade hyresintäkter enligt den för stunden gällande prislistan.
 14. Att Bullermätningsprotokoll, eventuella Miljöavvikelser och i förekommande fall publikantal rapporteras in via Online-tjänster
 15. Att Hyresgästens har en representant på plats när hyresperioden börjar för att gemensamt med Hyresvärdens representant genomföra förbesiktningen. 
 16. Krav kan inte ställas på brister eller annat som saknas i förbesiktningsprotokollet om Hyresgästen inte har en representant på plats om det inte skäligen borde upptäckts och noterats av Hyresvärdens representant.
 17. Att vid förbesiktningen påpeka eventuella brister för Hyresvärdens representant. Krav kan inte ställas på brister eller annat som saknas i förbesiktningsprotokollet om det inte skäligen borde upptäckts och noterats. 
 18. Att vid varje hyrestillfälle skall Hyresgästen läsa och följa aktuella instruktioner och anvisningar som finns uppsatta på anslagstavlan på speakertornet. 
 19. Det åligger hyresgästen att tillse att "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" efterlevs vad gäller rökning på inhägnad idrottsanläggning (Kap. 6 §2.8)
 20. Det är hyresgästens fulla ansvar att evenemanget följer de lagar, regler och riktlinjer som från tid till annan gäller. Detta innebär att eventuella förändringar i lagar, regler och riktlinjer som sker mellan tidpunkten för avtalats undertecknande tills det aktuella evenemanget ändå åligger Hyresgästens att följa.
 21. Det är Hyresgästens ansvar att se till att all form av brandrisk reduceras till ett minimum i maskin-, ban- och tankdepå och ev. boendeparkering. Detta omfattar bl.a. användande av öppen låga, brandfarliga material, avstånd mellan objekt etc.
 22. Två vattentankar om 1000 liter, en med pump finns på anläggningen och det är Hyresgästens ansvar att sätta sig in i funktion och handhavande innan eventet påbörjas (anvisning finns på pumpen). 
 23. Vid eventuell brand som inte kan släckas snabbt och säkert skall omgående Räddningstjänsten och eventuell ambulans (om risk för personskador) tillkallas på 112. Hyresgästen tillser att utse ansvarig för ev. kontakt med 112 för att undvika förvirring om flera ringer. Notera återsamlingspunkten där räddningstjänsten skall mötas upp av representant för Hyresgästen på utsidan grindarna vid miljöstationen.

9 § Städning/sopor

 1. Hyresgästen skall följa från tid till annan aktuella anvisningar för hantering av sopor, miljöfarligt avfall etc. Anvisningar finns uppsatta vid speakertornet.
 2. Hyresgästen får använda de sopkärl som finns utplacerade och dessa skall ovillkorligen ställas tillbaka där de hämtades innan hyrestidens utgång.
 3. Sopcontainrar på anläggningen får inte nyttjas av Hyresgästen utan Hyresvärdens medgivande (som skall inhämtas innan deponering sker).
 4. Miljöfarligt avfall skall omhändertas och bortforslas av hyresgästen. I de fall Hyresgästen inte får/kan forsla avfallet skall det deponeras vid miljöstationen enligt anvisningar samt meddelas Mittsverigebanan via Online-tjänster.
 5. Eventuella kostnader för deponering av miljöfarligt avfall, sopor i därför ej avsedda kärl, sopkärlen ej placerade på avsedd plats, ej städat etc. kan vara förknippat med en kostnad och denna kommer faktureras Hyresgästen med självkost + 30 % i hanteringsavgift.
 6. Om Hyresgästen inte beställt städning skall Hyresgästen iordningställa och städa lokaler och anläggningen innan hyresperiodens utgång. Vid tveksamheter runt ordningsställande gäller anvisningar av Hyresvärdens representant.
 7. Överlåts iordningställande och städning eller del därav på Hyresvärden genom avtal debiteras det arbetet som avtalad tjänst enligt den för stunden gällande prislistan
 8. Om Hyresgästen lägger iordningställande och städning eller del därav på Hyresvärden utan att så avtalas debiteras det arbetet som ej avtalad tjänst samt eventuellt hyresbortfall enligt den för stunden gällande prislistan.

10 § Hyresbetalning

 1. Vid bokning som sker mer än 30 dagar före hyresperioden skall fakturan vara betald senast 30 dagar innan hyresperiodens början. Vid samtidig bokning av mer än en hyresperiod gäller förfallodag 30 dagar före påföljande hyrestillfällen.
 2. Vid bokning som sker mindre än 30 dagar före önskat hyrestillfälle gäller förfallodatum enligt faktura.
 3. Hyra av anläggningen som avser flera direkt på varandra följande hyrestider, betraktas utifrån hyresbetalning som ett hyrestillfälle (ex. dag och kväll, dag 1 och 2, osv.)
 4. Full betalning skall alltid vara erlagd innan hyresgästen berättigas tillträde till anläggning och/eller lokaler.
 5. Vid provision på publikintäkter faktureras dessa direkt efter avslutad hyresperiod (publikantal skall rapporterats in senast dagen efter avslutad hyresperiod).
 6. Tilläggsfakturering av kostnader vid slutbesiktning enligt Besiktningsprotokoll sker i aktuella fall direkt efter avslutad hyresperiod.
 7. Tömda brandsläckare, absol, skadade/försvunna flaggor, krattor, spadar etc. debiteras enligt gällande prislista och om pris saknas, självkostnad + 30 % i hanteringsavgift.

11 § Avbokning

 1. Eventuell avbokning skall ske via mail till info@mittsverigebanan.nu
 2. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före hyresperioden krediteras 50 % av hyran
 3. Vid avbokning mellan 15 och 29 dagar före hyresperioden krediteras 25 % av hyran
 4. Vid avbokning mindre än 14 dagar före hyresperioden sker ingen kreditering

12 § Förtida uppsägning av avtal

 1. Använder Hyresgästen anläggningen på ett ej avsett sätt, i strid med avtalet, eller på ett sådant sätt så att omgivningen störs (t.ex. för höga ljudnivåer, körning innan och/eller efter hyresperioden etc.), har Hyresvärden rätt att säga upp avtalet med omedelbart verka. Hyresgästen har då ej rätt att återfå erlagd hyra.
 2. Om Hyresgästen hamnar på obestånd och ej kan, eller förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot Hyresvärden äger Hyresvärden rätt att makulera Avtalet med omedelbar verkan utan ekonomisk kompensation till hyresgästen

13 § Förbehåll

 1. Hyresvärdens representanter har rätt till omedelbart och kostnadsfritt tillträde till anläggningen inklusive parkering när helst så önskas. Accesskort skall kunna uppvisas vid anmodan. Giltiga accesskort finner ni genom att klicka på knappen nedan.
 2. Innehavare av Norrlands Motorparks/Mittsverigebanans VIP-kort äger rätt till kostnadsfritt inträde på samtliga arrangemang. Giltiga accesskort finner ni genom att klicka på knappen nedan.
 3. Hyresvärden äger rätt att nyttja markerad en exponeringsyta på minst 10*5 meter för marknadsföring av Mittsverigebanan och Norrlands Motorpark AB.
 4. Hyresvärden äger rätt att marknadsföra eventet på Facebook, hemsida och andra media. Om hyresgästen inte vill så skall detta uttryckligen meddelas Hyresvärden i samband med godkännande av hyresavtalet och e-bilagor
 5. Hyresgästen har rätt att fritt fotografera under eventet men Hyresvärden har då rätt att fritt använda fotona för marknadsföring, publicering på hemsidan och sociala media inom ramen för Norrlands Motorpark ABs verksamheten. Det ligger på Hyresgästens ansvar att meddela dessa villkor till eventuella fotografer som ges ackreditering till eventet.

14 § Godkännande av bokning och hyresavtalet

 1. Godkännande av bokning och hyresavtalet görs via Online-tjänster. Om inte innan så skall det genom att Hyresgästen betalar fakturan för respektive bokning ses som att Hyresgästen godkänt Hyresavtalet i sin helhet.

15 § Force majeure

 1. Hyresvärden har rätt att makulera eller justera avtalet med omgående verkan och utan ekonomisk kompensation till Hyresgästen om så är framtvingat på grund av omständigheter som Hyresvärden inte kunde, eller rimligen inte borde kunna förutsäga vid underteck­nandet av Avtalet. Exempel på sådant kan vara lag- eller regeländringar, förändring av tillstånd, naturkatastrofer, krig etc.