Miljöbilaga

Miljöbilaga

Giltigt från 2019-01-01

1 § Miljöansvarig

Hyresgästen skall utse en miljöansvarig för arrangemanget via online-tjänsten (klicka här). I det fall ingen miljöansvarig finns anmäld när hyresperioden påbörjas kommer den som gjort bokningen automatiskt registreras som miljöansvarig. Miljöansvarig är ansvarig för att gällande lagar och regler enligt denna Miljöbilaga efterföljs.

2 § Buller

Bullernivån från ett fordon får inte vara högre än 95 dB(A). Mätningar skall göras löpande under hela eventet, minst en gång per timme och en gång per fordonstyp och/eller klass. Fordon som inte klarar ljudkraven skall åtgärdas i samråd med av hyresgästen utsedd miljöansvarig. Man har två försök på sig att åtgärda bullerproblem därefter skall fordonet avvisas. Rutiner och instruktioner för själva mätningen, klicka här.

Viktigt att kommunicera dessa regler till samtliga innan körning så att så få problem som möjligt uppkommer under eventet.

Bullerprotokoll skall rapporteras via online-tjänsten genom att klicka här.

3 § Hyresgästens ansvar

 • Att det alltid används uppsamlingskärl för vätskor om risk för läckage förekommer.
 • Att det alltid används någon form av markskydd under alla fordon vid underhåll i ban- eller maskindepå.
 • Att skydda anläggningen (bana, depå och all övrig mark) från spill gällande alla typer av förorenade material.
 • Om läckage av vätska på bana, depå eller övrig mark uppstått skall därav avsett saneringsmedel användas.
 • Miljöfarligt avfall skall omhändertas och bortforslas av hyresgästen. I de fall hyresgästen inte får/kan forsla avfallet skall det deponeras vid miljöstationen enligt anvisningar samt meddelas Mittsverigebanan via online-tjänsten.
 • Hyresgästen skall rapportera alla eventuella avvikelse gällande miljörelaterade händelser enligt villkoren i avtalet. Det avser bland annat oljespill, brand, skador på miljöstation, miljöfarligt avfall som lämnats, fulla sopkärl etc. Rapporter sker via online-tjänsten.

 • Om någon allvarligare miljöpåverkande incident inträffar på anläggningen meddelar ni oss omgående på 0611-50 50 08

 • Tillse att farligt avfall får ej blandas med övrigt avfall.
 • Tillse att allt eget uppsatt material i form av reklam, markeringsband och övrigt avfall är borttaget.
 • Genomföra löpande egenkontroll av ljudnivå under arrangemanget för fordon på banan.

4 § Sophantering 

 • 4 st 190 liters (gröna) samt 1 st 660 liters (blått) sopkärl är placeras till höger om bandepåinfarten.
 • Under eventet kan dessa av hyresgästen placeras på önskade ställen inom anläggningen.
 • Efter avslutat event skall dessa åter placeras till höger om bandepåinfarten i en rad med handtagen vända mot kurva 2.
 • Observera, ENDAST brännbart får placeras i dessa kärl.
 • Området som hyresgästen nyttjat skall städas efter event och skall lämnas i samma skick, eller bättre, som när hyresgästen ankommer
 • Stora förpackningar, pallar, emballage etc. samt sådant som inte är brännbart eller inte hanteras inom miljöstationen skall avlägsnas från anläggningen genom hyresgästens försorg om annat inte överenskoms.
 • Eventuella kostnader för deponering av miljöavfall, sopor i därför ej avsedda kärl, sopkärlen ej placerade på avsedd plats, ej städat etc. kan vara förknippat med en kostnad och denna kommer faktureras hyresgästen med självkost + 30 % i hanteringsavgift.
 • Notera att containern INTE får nyttjas av hyresgästen utan hyresvärdens medgivande (som skall inhämtas innan deponering sker).

5 § Övrigt

Samtliga kunder/deltagare skall visa hänsyn till omgivning och grannar, i synnerhet vad gäller infart, parkering och övrig trafik runt Mittsverigebanan.

För information om hur ni skall hantera miljöfarligt avfall på anläggningen, ladda ner filen nedan.