Corona-restriktioner

Senast uppdaterad 2021-06-01

Med anledning Corona-situationen vill vi hålla er uppdaterade om vad som vi bedömer kommer gälla utifrån den från tid till annan aktuella informationen. Senaste uppdatering ser du under rubriken. 

Efter kommunikation med Länsstyrelsen och utvärdering av Polisens och Länsstyrelsens skriftliga information runt den tillfälliga Covid-19-lagen (pandemilagen) och övriga restriktioner så tolkar vi det enligt nedan. Notera att detta är en rent juridisk bedömning och endast vägledning för Mittsverigebanans hyresgäster som var och en sedan tar beslut och sätter regler utifrån detta underlag, gällande lagar samt sina egna rutiner och förutsättningar.

 • Träning, trackdays etc. utan publik är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och därför gäller inte pandemilagen dessa event. Det är därför tillåtet att köra utan direkt begränsning, dock skall som alltid sunt förnuft råda och arrangören har ansvaret att tillse att nödvändig försiktighet vidtas och avstånd hålls, t.ex. med minimiavstånd mellan depåplatser.
   
 • Tävling faller under offentlig tillställning och då gäller pandemilagen. Dock omfattas inte förare, personal, funktionärer etc. i begreppet deltagare (vilket i lagens mening endast avser publik/besökare/kunder) och det gör att begränsningen om 8 personer vid publikfria tävlingar normalt inte påverkar, det innebär alltså att tävling utan publik i de flesta fall kan genomföras utan direkta restriktioner. Även här gäller naturligtvis att använda sunt förnuft och att arrangören ansvarar för att nödvändig försiktighet vidtas och avstånd hålls, t.ex. med minimiavstånd mellan depåplatser. Notera att offentliga tillställningar normalt kräver tillstånd.
   
 • Publika event omfattas alltid av offentlig tillställning oavsett träning, tävling eller annat och därigenom gäller pandemilagen dessa. Normalt är begränsningen 8 deltagare men det finns ett undantag som kan vara appliceringsbar vid arrangemang på Mittsverigebanan; "Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 500 deltagare kan hållas under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter"
  Vi gör bedömningen att säkra publika event på Mittsverigebanan är möjliga att hålla med mellan 92 och ca 140 besökare. 
   
  Detta ställer dock krav på arrangören att tillse att villkoren uppfylls så som att försäkra sig om att platserna disponeras på rätt sätt (se exempel på läktarplatser längst ner på sidan), att avståndet mellan personer/sällskap hålls. Notera att offentliga tillställningar normalt kräver tillstånd.
 • Utbildning i den form som normalt hålls på Mittsverigebanan är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av pandemilagen. För att göra utbildningen så säker som möjligt skall dock samtliga deltagare sitta med ett minimiavstånd på minst 1,5 meter till närmaste person och att det i övrigt används gott omdöme och sunt förnuft.
  Vi har gjort bedömningen att det under givna förutsättningar på ett säkert sätt går att hålla utbildning i konferenslokalen i restaurangbyggnaden för totalt 10 personer, i själva restauranglokalen totalt 30 personer och i race control i kontrolltornet 8 personer. Handsprit finns i lokalerna vid utbildning och ansiktsmask rekommenderas att användas när så är möjligt. Arrangören har ansvaret att tillse att nödvändig försiktighet vidtas och avstånd hålls.

 • Kiosk/servering strävar vi efter att den skall hålla öppet i största möjliga mån men med restriktioner enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Då Mittsverigebanan inte är en handelsplats så gäller restriktionerna där maximalt fyra personer får sitta vid samma bord vilket möjliggör ca 40 personer på uteserveringen vid kiosken. Om restaurangbyggnaden används för servering gäller även där maximalt 4 personer per bord med en begränsning om totalt maximalt 40 matgäster. Oavsett servering inom- eller utomhus skall alltid ett avstånd på minst 1 meter hållas till andra personer.
  Mat serveras antingen av kioskens personal vid bordet alternativt erhålls en nummerlapp och man hämtar maten när ens nummer ropas upp. Man får alltså inte köa för att vänta på sin mat, detta för att minimera risk för trängsel. Servering får också bara ske till sittande gäster alternativt som "takeaway", det är inte tillåtet att stå och äta på serveringsområdet eller i restaurangbyggnaden. Strikt minst 1 meters avstånd skall hållas i kön till kiosken. Kiosken stänger senast 22:30. Handsprit finns vid kiosken och i restaurangbyggnaden.

 • Som alltid gäller att ...
  • använda sunt förnuft
  • om möjligt bär ansiktsmask
  • hålla avstånd
  • tvätta händerna regelbundet
  • respektera att andra kan vara mer angelägna än dig vad gäller sin hälsa och säkerhet
  • stanna hemma om du inte känner dig helt frisk
  • upplever du symptom under din vistelse på anläggningen så skall du omgående lämna området
  • om ni ingår i något förbund, förening eller liknande så kontrollera med dem om eventuellt speciella regler gäller för deras medlemmar 

Har ni frågor eller synpunkter, kontakta mig på 08-559 24 859 eller pereriknorback@msn.com